UMETNIČKI MENADŽMENT ZA MLADE VIZUELNE UMETNIKE

Umetnički menadžment, UK Parobrod, 17. jun do 2. jul 2016

Postanite uspešni na javnim konkursima za samostalne izložbe, umetničke rezidencije i nagrade! Probudite želju publike da prati vaš umetnički rad i kupuje vaš dizajn – Ovladajte tehnikama  profesionalne umetničke reprezentacije!

JAVNI POZIV MLADIM PROFESIONALNIM VIZUELNIM UMETNICIMA I DIZAJNERIMA

 

Umetnički menadžment kao deo projekta Umetnički trening 2016 – “Umetnička karijera” doprinosi afirmaciji, promociji i većoj vidljivosti stvaralaštva profesionalnih mladih vizuelnih umetnika. Putem predavanja i interdisciplinarnih radionice koje će voditi stručnjaci iz oblasti dizajna i vizuelnih umetnosti i komunikacija, polaznici stičnu neophodne veštine u komunkaciji i funkcionalno znanje u reprezentaciji na javnim konkursima.  U toku programa polaznici će se upoznati sa primerima dobre i loše prakse sa javnih konkursa za autorske izložbe ili nagrade, naučiće kako da „čitaju konkurs“, a saznaće nešto više o konkursu za Nagradu Mangelos i savremenim trendovima u modelima reprezentacije.

Cilj kursa Umetnički menadžment je podizanje profesionalne umetničke reprezentacije na javnim konkursima u formi projektne prijave, umetničke biografije, umetničke izjave (art statement) i portfolija, a namenjen je mladim stručnjacima iz oblasti vizuelnih umetnosti koji su u procesu kreiranja projektnog predloga za prijavu na javne konkurse za samostalne izložbe, umetničke rezidencije, nagrade, modne događaje ili izlazak na tržište dizajnerskih proizvoda.

Predavači: Gabriela Vasić, magistar slikarstva, vizuelni umetnik, edukator i nezavisni kustos – autorka i koordinatorka projekta; Dragan Lončar, grafički dizajner; Miroslav Karić, istoričar umetnosti, kustos Galerije Remont; Jelena Spaić, istoričar umetnosti, kustos Galerije FLU i arhivista Fakulteta likovnih umetnosti.

Više o projektu na zvaničnoj stranici Umetničkog treninga: http://artedu.info/umetnicki-trening/2016/05/30/umetnicki-menadzment-u-parobrodu/

Advertisements

About KOD

Udruženje građana KOD je društveni servis koji inicira, podstiče, stvara, organizuje, koordinira, podržava i sprovodi sve akcije koje doprinose formiranju stabilnog i pravednog društva koje obuhvata ugrožene grupe, osobe u nepovoljnom društvenom položaju, kao i osobe sa invaliditetom, posebno mlade i žene bez stalnog zaposlenja. KOD organizuje neformalno obrazovanje dece i mladih na polju umetnosti i zanatstva i ima svoj galerijski program. Galerija ALT je program KOD-a koja promoviše društvenu i kulturnu kritiku kroz savremene umetničke prakse i dizajn, godišnje nagrade studenata likovnih umetnosti, uključujući i bazare rukotvorina. Association of citizens CODE a social service that initiates, stimulates, creates, organizes, coordinates, supports and implements all actions that contribute to the formation of a stable and just society which includes vulnerable groups, people in disadvantaged social position, and persons with disabilities, especially youth and women without permanent employment. CODE organizes non formal art&craft education of kids and youth and has its gallery programs. Gallery ALT is a program of CODE which promotes social and cultural critiques through contemporary art practices and design, annual awards of visual art students, inclusive handy craft bazaars.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: